اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
خالد احمدالی استادیار مهندسی آب مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khahmadauli@ut.ac.ir
حسین آذرنیوند استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hazar@ut.ac.ir
محمد آزاد فلاح استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ adfallah@ut.ac.ir
حسین ارزانی شمس آبادی استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی harzani@ut.ac.ir
داود افهامی سیسی استادیار حفاظت و عوامل مخرب چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ efhami@ut.ac.ir
سهراب اشرفی استادیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت مهندسی محیط زیست sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
وحید اعتماد استادیار جنگل شناسی و جنگلکاری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل vetemad@ut.ac.ir
رضا اولادی استادیار بیولوژی و تشکیل چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ oladi@ut.ac.ir
سهیلا ایزدیار استادیار شیمی چوب، خمیر و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  
سهیل ایگدری استادیار زیست شناسی آبزیان مهندسی شیلات soheil.eagderi@ut.ac.ir
شراره پورابراهیم آبادی استادیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مهندسی محیط زیست sh_pourebrahim@ut.ac.ir
هادی پورباقر دانشیار اکولوژی دریایی مهندسی شیلات poorbagher@ut.ac.ir
کامبیز پورطهماسی دانشیار آناتومی چوب ـ اندروکرونولوژی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ portahmsi@ut.ac.ir
مهدی تجویدی استادیار مواد مرکب چوب - کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mtajvidi@ut.ac.ir
بهمن جباریان امیری استادیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین مهندسی محیط زیست jabbarian@ut.ac.ir
محمد جعفری استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی jafary@ut.ac.ir
مهدی جنوبی استادیار نانو سلولز- کامپوزیت و بیونانو کامپوزیت ها مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mehdi.jonoobi@ut.ac.ir
آرش جوانشیر خویی استادیار اقیانوس شناسی مهندسی شیلات arashjavanshir@ut.ac.ir
مقداد جور غلامی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mjgholami@ut.ac.ir
سحاب حجازی دانشیار شیمی و فناوری خمیر کاغذسازی و رنگبری مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ shedjazi@ut.ac.ir
سید عطااله حسینی دانشیار مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل at.hosseini@ut.ac.ir
سید ولی حسینی استاد تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی مهندسی شیلات hosseinisv@ut.ac.ir
سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار اقتصادجنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mheshmat@ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان استادیار علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست a.hamidian@ut.ac.ir
حسن خسروی استادیار بیابان زدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hakhosravi@ut.ac.ir
شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار ‎آب شناسی‏ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khalighi@ut.ac.ir
افشین دانه کار دانشیار محیط زیست ساحلی مهندسی محیط زیست danehkar@ut.ac.ir
علی اصغر درویش صفت استاد GIS سنجش از دور و مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل adarvish@ut.ac.ir
کامران رضائی توابع استادیار زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب مهندسی شیلات krtavabe@ut.ac.ir
غلامرضا رفیعی استاد فن آوری تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی شیلات ghrafiee@ut.ac.ir
رضا رفیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند مهندسی محیط زیست rrafiee@ut.ac.ir
محمدعلی زارع چاهوکی استاد اکولوژی کمی و آمار مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mazare@ut.ac.ir
حمید زارع حسین آبادی استادیار تکنولوژی فراورده های مرکب چوبی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ hzareah@ut.ac.ir
قوام الدین زاهدی امیری استاد بیولوژی خاک های جنگلی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل ghavamza@ut.ac.ir
غلامرضا زهتابیان استاد آب و خاک و گیاه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی ghzehtab@ut.ac.ir
علی سلاجقه استاد مهندسی رودخانه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی salajegh@ut.ac.ir
انوشیروان شیروانی دانشیار ژنتیک جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل shirvany@ut.ac.ir
نصرت اله ضرغام دانشیار جنگلداری و اقتصاد جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل  
اصغر طارمیان دانشیار ‎‏علوم و صنایع چوب و کاغذ‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ tarmian@ut.ac.ir
علی طویلی دانشیار مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی atavili@ut.ac.ir
امیررضا عابد علم دوست استادیار اکولوژی مولکولی - بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان مهندسی شیلات amirabed@ut.ac.ir
علی عبدالخانی دانشیار شیمی چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ abdolkhani@ut.ac.ir
احسان عبدی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل abdie@ut.ac.ir
مجید عزیزی استاد مدیریت و اقتصاد چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mazizi@ut.ac.ir
پدرام عطارد دانشیار ریزاقلیم شناسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل attarod@ut.ac.ir
افشین علیزاده شعبانی استادیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش مهندسی محیط زیست ashabani@ut.ac.ir
علی اکبر عنایتی استاد فن آوری فرآورده های مرکب چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ aenayati@ut.ac.ir
محمد عواطفی همت استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل avatefi@ut.ac.ir
هادی غلامیان استادیار مهندسی مبلمان مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ Hadi_Gholamiyan@ut.ac.ir
محمدمهدی فائزی پور استاد صنایع چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mfaezi@ut.ac.ir
حمید فرحمند استاد بیوتکنولوژی آبزیان، بیولوژی مولکولی مهندسی شیلات hfarahmand@ut.ac.ir
مهرداد فرهنگی دانشیار تغذیه آبزیان، فیزیولوژی رشد آبزیان مهندسی شیلات  
جهانگیر فقهی استاد جنگلداری و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل jfeghhi@ut.ac.ir
سادات فیض نیا استاد ‎‏زمین شناسی‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی sfeiz@ut.ac.ir
مهدی قربانی دانشیار سیستم های اجتماعی-اکولوژیک مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mehghorbani@ut.ac.ir
محمد کابلی دانشیار ‎‏بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش‏ مهندسی محیط زیست mkaboli@ut.ac.ir
علی نقی کریمی مزرعه شاهی استاد حفاظت و اصلاح چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  
محمد لایقی استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mlayeghi@ut.ac.ir
باقر مجازی امیری استاد فیزیولوژی تولید مثل ماهیان مهندسی شیلات bmamiri@ut.ac.ir
باریس مجنونیان قراقز استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل bmajnoni@ut.ac.ir
محسن محسنی ساروی استاد آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی msaravi@ut.ac.ir
پیام مرادپور استادیار ماشین کاری چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ pmoradpour@ut.ac.ir
محمدرضا مروی مهاجر استاد جنگل شناسی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mohadjer@ut.ac.ir
طیبه مصباح زاده استادیار ژئومورفولوژی مناطق بیابانی - بیابانزدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی tmesbah@ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی استادیار آلودگی محیط زیست مهندسی محیط زیست moeinaddini@ut.ac.ir
علیرضا مقدم نیا دانشیار آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی a.moghaddamnia@ut.ac.ir
آرش ملکیان دانشیار ‎‏علوم و مهندسی آبخیزداری‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی malekian@ut.ac.ir
علیرضا میرواقفی دانشیار ‎‏دامپزشکی‏‎ مهندسی شیلات avaghefi@ut.ac.ir
علی اکبر نظری سامانی دانشیار فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی aknazari@ut.ac.ir
محمدعلی نعمت الهی دانشیار پرورش آبزیان و ژنتیک مهندسی شیلات malahi@ut.ac.ir
منوچهر نمیرانیان استاد اندازه گیری و آمار جنگل، جنگلداری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mnamiri@ut.ac.ir
یحیی همزه استاد ‎‏مهندسی فرآیندهای کاغذسازی‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ