نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهنسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

 

کارشناسی: رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری.

 کارشناسی ارشد: چهار رشته بیابان زدایی، مرتع داری، آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی (رشته مدیریت بلایای طبیعی در دست اقدام).

 دکتری: سه رشته علوم مرتع داری، مهندسی آبخیزداری (با دو گرایش آب و حفاظت آب و خاک) و بیابان زدایی.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

 

کارشناسی: جنگلداری

کارشناسی­ ارشد و دکتری:  جنگلداری و اقتصاد جنگل

همچنین با ایجاد چهار گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگلداری، مهندسی جنگل و سیاست جنگل و اقتصاد جنگل در مقطع کارشناسی ارشد موافقت شده است.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی شیلات و محیط زیست

 

کارشناسی: شیلات دو گرایش  تکثیر و پرورش آبزیان، بوم شناسی آبزیان.

 کارشناسی ارشد و دکتری: شیلات رشته آبزی پروری.

 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد محیط زیست: رشته محیط زیست.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

کارشناسی: رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ در گرایش های بیولوژی و حفاظت چوب، صنایع چوب، صنایع خمیر و کاغذ.

 کارشناسی ارشد: رشته صنایع چوب، رشته صنایع خمیر و کاغذ، رشته مهندسی چوب، مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ (در حال راه اندازی) .

 دکتری: رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ.