اخبار و رویدادها

برنامه آزمون کتبی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 1396-1395 دانشکده منابع طبیعی

برنامه آزمون کتبی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 1396-1395 : دانلود فایل

بدیهی است داوطلبان می توانند جهت تأیید مدارک و انجام مصاحبه از ساعت 8 صبح  در دانشکده و گروه حضور داشته باشند.