- پنج‌شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درباره دانشکده

 

دانشکده منابع طبیعی اولین و بزرگترین مرکز آموزش عالی منابع طبیعی ایران به شمار می رودبا توجه به اهمیت منابع طبیعی، در سال 1339 (ش) مقدمات تأسیس انستیتوی جنگل و مرتع فراهم و در هشتم اردیبهشت ماه سال 1341 (ش) انستیتوی جنگل و مرتع تاسیس گردید و از دانشکده کشاورزی وقت منتزع شد. تلاش های مسئولین انستیتوی جنگل و مرتع باعث گردید تا دانشکده جنگلداری در 18 تیرماه سال 1345 (ش) با سه گروه آموزشی جنگلداری و اقتصاد جنگل، چوب‌شناسی و فرآورده‌های جنگلی، احیای مناطق خشک و کوهستانی تاسیس گردد. اولین رئیس  انستیتوی جنگل و مرتع و رئیس دانشکده جنگلداری استاد رضا حجازی بود. در سال 1351 (ش) دانشکده جنگلداری به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد

 

مراکز/ عرصه های پژوهشی

کتب

اخبار و رویدادها