نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


    نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
  خالد احمدآلی استادیار مدلسازی منابع آب و خاک khahmadauli@ut.ac.ir
  حسین ارزانی استاد مرتع داری، آنالیز و ارزیابی، کیفیت علوفه harzani@ut.ac.ir
  حسین آذرنیوند استاد اصلاح مراتع، اکولوژی و گیاهان دارویی  hazar@ut.ac.ir
  محمد جعفری استاد خاکشناسی مراتع، کنترل بیولوژیک فرسایش خاک، ارزیابی زمین jafary@ut.ac.ir
  حسن خسروی دانشیار پایش و هشدار بیابان‌زایی و گردوغبار hakhosravi@ut.ac.ir
  شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار اقلیم شناسی، هیدرولوژی khalighi@ut.ac.ir
  سلمان زارع استادیار فرسایش بادی، بیابان زدایی zaresalman@ut.ac.ir
  محمدعلی زارع چاهوکی استاد جامعه شناسی گیاهی، بوم شناسی کمی، آمار در علوم محیطی mazare@ut.ac.ir
  غلامرضا زهتابیان استاد بیابان زدایی، روابط آب و خاک و گیاه ghzehtab@ut.ac.ir
  علی سلاجقه استاد مهندسی رودخانه، مهندسی حفاظت آب و خاک salajegh@ut.ac.ir
  علی طویلی دانشیار احیای بیولوژیک مرتع  atavili@ut.ac.ir
  مهدی قربانی دانشیار حکمرانی منابع طبیعی، مدل سازی و تاب آوری نظام های اجتماعی-اکولوژیک mehghorbani@ut.ac.ir
  حمیدرضا کشت کار استادیار سنجش از دور و GIS، اکولوژی سیمای سرزمین، مدل سازی مکانی hkeshtkar@ut.ac.ir
  طیبه مصباح زاده دانشیار فرسایش بادی، ژئومرفولوژی tmesbah@ut.ac.ir
  علی رضا مقدم نیا دانشیار هیدرولوژی a.moghaddamnia@ut.ac.ir
  آرش ملکیان دانشیار هیدرولوژی و مدیریت منابع آب malekian@ut.ac.ir
  علی اکبر نظری سامانی دانشیار ژئومرفولوژی، فرسایش و رسوب aknazari@ut.ac.ir

 

لیست اعضای هیات علمی بازنشسته:

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
حسن احمدی استاد آبخیزداری- ژئومورفولوژی ahmadi@ut.ac.ir
محسن محسنی ساروی استاد  آبخیزداری msaravi@ut.ac.ir
سادات فیض نیا استاد زمین شناسی sfeiz@ut.ac.ir
علی اکبر مهرابی استاد اقتصاد amehrabi@ut.ac.ir
محمد مهدوی استاد هیدرولوژی mahdavy@ut.ac.ir
محمدرضا مقدم استاد مرتعداری 1319-1394