نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات


امکانات آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

 

 آزمایشگاه های آنالیز مرتع، ژئومرفولوژی و سنگ شناسی، رسوب شناسی، خاک شناسی، تجزیه شیمیایی گیاه، هواشناسی، حفاظت خاک، کارتوگرافی، هرباریوم گیاهان مرتعی، گلخانه و ایستگاه پژوهشی طالقان.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

 

 این گروه دارای شش آزمایشگاه تخصصی در زمینه های مهندسی جنگل و بانک بذر، هرباریوم گیاه شناسی، آزمایشگاه تغییر عکس های هوایی، آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه سنجش از دور است.

جنگل آموزشی و پژوهشی به مساحت بیش از 8000 هکتار در خیرود کنار نوشهر به عنوان ایستگاه آموزشی و پژوهشی در زمینه های طرح تحقیقاتی با بیش از 40 سال قدمت.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی شیلات

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی آبزیان، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان، کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان، کارگاه پرورش تغذیه آبزیان.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست

 

آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست، آزمایشگاه حیات وحش، کارگاه ارزیابی محیط زیست و طراحی مهندسی پارک.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

آزمایشگاه های آناتومی چوب، حفاظت و اشباع چوب، شیمی چوب و خمیر کاغذ، فیزیک چوب و فرآورده های مرکب چوبی، مکانیک چوب، ساخت فرآورده های تبدیلی چوب و مبلمان