نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


لیست آزمایشگاه ها:

 

آزمایشگاه خاکشناسی

(مسئول آزمایشگاه دکتر سلمان زارع)

   

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

(مسئول آزمایشگاه دکتر علی اکبر نظری سامانی)

   

آزمایشگاه آنالیز و ارزیابی مرتع

(مسئول آزمایشگاه دکتر حسین ارزانی)

   

هرباریوم گیاهان مرتعی

(مسئول آزمایشگاه دکتر حسین آذرنیوند)

   

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی و گلخانه

(مسئول آزمایشگاه دکتر علی طویلی)

   

آزمایشگاه مهندسی حفاظت آب و خاک

(مسئول آزمایشگاه دکتر علی سلاجقه)

   

آزمایشگاه کارتوگرافی

(مسئول آزمایشگاه دکتر علی سلاجقه)

   

آزمایشگاه مهندسی رودخانه

(مسئول آزمایشگاه دکتر علی سلاجقه)

 

آزمایشگاه زمین شناسی

(مسئول آزمایشگاه دکتر نظری سامانی)

 

آزمایشگاه هواشناسی

(مسئول آزمایشگاه دکتر خلیقی)

 

آزمایشگاه تجزیه گیاه

(مسئول آزمایشگاه دکتر حسین ارزانی)

 

آزمایشگاه دینامیک باد

(مسئول آزمایشگاه دکتر مصباح زاده)

 

آزمایشگاه فرسایش بادی

(مسئول آزمایشگاه دکتر سلمان زارع)

 

آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی-اکولوژیک

(مسئول آزمایشگاه دکتر مهدی قربانی)

 

ایستگاه تحقیقاتی طالقان

ایستگاه آموزشی و پژوهشی طالقان از دیگر امکانات گروه است که برای انجام پروژه‌های کارشناسی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری، طرحهای پژوهشی مربوط به قطب علمی گروه یا سایر طرح های تحقیقاتی استادان گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد.