نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل


 

 

آزمایشگاه های GIS , RS، هرباریوم جنگل، مهندسی جنگل، اقتصاد و سیاست جنگل، عکس های هوایی، بذور درختان جنگلی، ژنتیک جنگل و جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود با وسعت بیش از 8هزار هکتار