اخبار و رویدادها

برنامه هفتگی دروس مقطع کارشناسی گروه‌های مختلف دانشکده منابع طبیعی

برنامه هفتگی دروس مقطع کارشناسی گروه‌های مختلف دانشکده منابع طبیعی


برنامه هفتگی دروس مقطع کارشناسی گروه‌های مختلف دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۹ -۹۸