نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل


دکتر احسان عبدی

مدیر گروه
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 
32249312-026          فکس:  32249312-026
پست الکترونیکی: 
abdie@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~abdie