نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی شیلات

مدیریت گروه آموزشی مهندسی شیلات


دکتر کامران رضایی توابع

مدیر گروه
دکتری زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32245909-026          فکس:  32245909-026
پست الکترونیکی: krtavabe@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rezaeitavabe.aspx