نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


 
کارشناسی
مهندسی طبیعت
 
کارشناسی ارشد
مدیریت و کنترل بیابان
علوم و مهندسی مرتع
 مدیریت مرتع
اصلاح و احیای مرتع
گیاهان داروئی و صنعتی
علوم و مهندسی آبخیز 
حفاظت آب و خاک 
سیلاب و رودخانه
آبخیزداری شهری
مدیریت حوزه های آبخیز 
 
دکترای تخصصی
علوم ومهندسی مرتع
مدیریت و کنترل بیابان
علوم و مهندسی آبخیز 
حفاظت آب و خاک
مدیریت حوزه های آبخیز