نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

کارشناسان گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


دکتر اسماعیل علیزاده

کارشناس پژوهشی
مرتبه علمی: دکتری علوم و مهندسی مرتع
تلفن داخلی: 231

پست الکترونیکی: ealizadeh@ut.ac.ir
 

مهندس مجید آخشی

کارشناس گروه
مرتبه علمی: کارشناس ارشد آبخیزداری
تلفن داخلی: 228  
پست الکترونیکی: Akhshi_70@ut.ac.ir

 

مهندس یوسف اسد الهی

کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی
مرتبه علمی: کارشناس ارشد خاکشناسی
تلفن داخلی: 329  
پست الکترونیکی: Yousefasadollahi2000@gmail.com