مدیریت

دکتر سید ولی حسینی
رئیس دانشکده
دکتری شیلات
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی:hosseinisv@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~hosseinisv

دکترپدرام عطارد
معاون آموزشی
دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی:attarod@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~attarod

دکترعلی طویلی
معاون پژوهشی و فناوری
دکتری احیای مناطق خشک کوهستانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی: atavili@ut.ac.ir