مدیریت

دکتر حسین آذرنیوند
رئیس دانشکده
دکتری مرتعداری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی: hazar@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/azarnivand.aspx

دکترپدرام عطارد
معاون آموزشی
دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی:
attarod@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~attarod

دکترعلی طویلی
معاون پژوهشی و فناوری
دکتری احیای مناطق خشک کوهستانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی:atavili@ut.ac.ir