مدیریت گروه

دکتر محمد کابلی

مدیر گروه
دکتری بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32229683-026          فکس:  32229683-026
پست الکترونیکی: mkaboli@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/kaboli.aspx