مقاطع تحصیلی

کارشناسی

رشته علوم و مهندسی محیط زیست

هدف: ایجاد شناخت با محیط زیست طبیعی و رویکردهای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع زنده و غیر زنده اکوسیستم های طبیعت، ترویج راهکارهای ارتباط موزن فعالیت های انسانی با حساسیت های محیط های طبیعی

کارشناسی ارشد

رشته علوم و مهندسی محیط زیست

  • گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
  • گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
  • گرایش آلودگی محیط زیست

هدف: آموزش برای ایجاد توانایی و توان مندی پژوهشی جهت ایجاد مهارت در حل مشکلات محیط زیستی انسان در محیط های طبیعی، در زمینه ارزیابی محیط زیست، آمایش سرزمین، بوم شناسی و ارزیابی زیستگاه های حیات وحش، مدیریت تنوع زیستی، مدیریت بهره برداری های انسان از اکوسیستم های طبیعی، ارزیابی اثرات توسعه در محیط زیست، سنجش آلودگی هوا، خاک، آب، دریا، مدیریت پسماندهای شهری، کشاورزی و صنعتی با هدف دستیابی به توسعه متعادل جهت ارتقا کیفیت زندگی انسان

دکترا

رشته علوم و مهندسی محیط زیست

هدف: آموزش برای ارتقأ توان پژوهشی جهت خلق ایده های جدید و نظریه پردازی در رفع مشکلات محیط زیستی انسان در محیط های طبیعی با هدف بهره برداری اقتصادی پایدار از توان اکوسیستم های طبیعی، بازیابی منابع پایه، انرژی ها نو، پایش، احیأ و بهسازی منابع پایه طبیعی، هماهنگ سازی فرایند شکل های مختلف توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و انسانی) با عملکردهای بوم شناختی اکوسیستم های طبیعی