اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
سهراب اشرفی دانشیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
شراره پورابراهیم آبادی دانشیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست sh_pourebrahim@ut.ac.ir
بهمن جباریان امیری دانشیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین jabbarian@ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان دانشیار علوم و مهندسی محیط زیست a.hamidian@ut.ac.ir
افشین دانه کار استاد محیط زیست ساحلی danehkar@ut.ac.ir
رضا رفیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند rrafiee@ut.ac.ir
افشین علیزاده شعبانی استادیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش ashabani@ut.ac.ir
محمد کابلی استاد ‎‏بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش‏ mkaboli@ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی استادیار آلودگی محیط زیست moeinaddini@ut.ac.ir