اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
خالد احمدالی استادیار مدلسازی منابع آب و خاک مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khahmadauli@ut.ac.ir
حسین آذرنیوند استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hazar@ut.ac.ir
محمد آزاد فلاح دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ adfallah@ut.ac.ir
حسین ارزانی شمس آبادی استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی harzani@ut.ac.ir
داود افهامی سیسی استادیار حفاظت و عوامل مخرب چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ efhami@ut.ac.ir
سهراب اشرفی دانشیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت مهندسی محیط زیست sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
وحید اعتماد دانشیار جنگل شناسی و جنگلکاری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل vetemad@ut.ac.ir
رضا اولادی دانشیار بیولوژی و تشکیل چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ oladi@ut.ac.ir
سهیل ایگدری دانشیار زیست شناسی آبزیان مهندسی شیلات soheil.eagderi@ut.ac.ir
شراره پورابراهیم آبادی دانشیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مهندسی محیط زیست sh_pourebrahim@ut.ac.ir
هادی پورباقر دانشیار اکولوژی دریایی مهندسی شیلات poorbagher@ut.ac.ir
کامبیز پورطهماسی دانشیار آناتومی چوب ـ اندروکرونولوژی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ portahmsi@ut.ac.ir
مهدی تجویدی استادیار مواد مرکب چوب - کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mtajvidi@ut.ac.ir
بهمن جباریان امیری دانشیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین مهندسی محیط زیست jabbarian@ut.ac.ir
محمد جعفری استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی jafary@ut.ac.ir
مهدی جنوبی دانشیار نانو سلولز- کامپوزیت و بیونانو کامپوزیت ها مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mehdi.jonoobi@ut.ac.ir
آرش جوانشیر خویی استادیار اقیانوس شناسی مهندسی شیلات arashjavanshir@ut.ac.ir
مقداد جور غلامی استاد   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mjgholami@ut.ac.ir
سحاب حجازی دانشیار شیمی و فناوری خمیر کاغذسازی و رنگبری مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ shedjazi@ut.ac.ir
سید عطااله حسینی استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل at.hosseini@ut.ac.ir
سید ولی حسینی دانشیار تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی مهندسی شیلات hosseinisv@ut.ac.ir
سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار اقتصادجنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mheshmat@ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان استاد علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست a.hamidian@ut.ac.ir
حسن خسروی استادیار بیابان زدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hakhosravi@ut.ac.ir
شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار ‎آب شناسی‏ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khalighi@ut.ac.ir
افشین دانه کار استاد  محیط زیست ساحلی مهندسی محیط زیست danehkar@ut.ac.ir
علی اصغر درویش صفت استاد GIS سنجش از دور و مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل adarvish@ut.ac.ir
کامران رضائی توابع دانشیار زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب مهندسی شیلات krtavabe@ut.ac.ir
غلامرضا رفیعی استاد فن آوری تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی شیلات ghrafiee@ut.ac.ir
رضا رفیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند مهندسی محیط زیست rrafiee@ut.ac.ir
سلمان زارع استادیار بیابانزدایی، فرسایش بادی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی zaresalman@ut.ac.ir
محمدعلی زارع چاهوکی استاد اکولوژی کمی و آمار مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mazare@ut.ac.ir
حمید زارع حسین آبادی دانشیار تکنولوژی فراورده های مرکب چوبی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ hzareah@ut.ac.ir
غلامرضا زهتابیان استاد آب و خاک و گیاه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی ghzehtab@ut.ac.ir
علی سلاجقه استاد مهندسی رودخانه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی salajegh@ut.ac.ir
انوشیروان شیروانی دانشیار ژنتیک جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل shirvany@ut.ac.ir
اصغر طارمیان دانشیار ‎‏علوم و صنایع چوب و کاغذ‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ tarmian@ut.ac.ir
علی طویلی دانشیار مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی atavili@ut.ac.ir
امیررضا عابد علم دوست استادیار اکولوژی مولکولی - بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان مهندسی شیلات amirabed@ut.ac.ir
علی عبدالخانی دانشیار شیمی چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ abdolkhani@ut.ac.ir
احسان عبدی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل abdie@ut.ac.ir
مجید عزیزی استاد مدیریت و اقتصاد چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mazizi@ut.ac.ir
پدرام عطارد استاد ریزاقلیم شناسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل attarod@ut.ac.ir
افشین علیزاده شعبانی دانشیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش مهندسی محیط زیست ashabani@ut.ac.ir
محمد عواطفی همت استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل avatefi@ut.ac.ir
هادی غلامیان استادیار مهندسی مبلمان مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ Hadi_Gholamiyan@ut.ac.ir
پرویز فاتحی استادیار سنجش از راه دور و GIS مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل parviz.fatehi@ut.ac.ir
حمید فرحمند استاد بیوتکنولوژی آبزیان، بیولوژی مولکولی مهندسی شیلات hfarahmand@ut.ac.ir
مهرداد فرهنگی دانشیار تغذیه آبزیان، فیزیولوژی رشد آبزیان مهندسی شیلات  
جهانگیر فقهی استاد جنگلداری و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل jfeghhi@ut.ac.ir
سادات فیض نیا استاد ‎‏زمین شناسی‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی sfeiz@ut.ac.ir
مهدی قربانی دانشیار سیستم های اجتماعی-اکولوژیک مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mehghorbani@ut.ac.ir
محمد کابلی استاد ‎‏بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش‏ مهندسی محیط زیست mkaboli@ut.ac.ir
حمید رضا کشتکار استادیار سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hkeshtkar@ut.ac.ir
باقر مجازی امیری استاد فیزیولوژی تولید مثل ماهیان مهندسی شیلات bmamiri@ut.ac.ir
پیام مرادپور استادیار ماشین کاری چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ pmoradpour@ut.ac.ir
طیبه مصباح زاده دانشیار ژئومورفولوژی مناطق بیابانی - بیابانزدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی tmesbah@ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی دانشیار آلودگی محیط زیست مهندسی محیط زیست moeinaddini@ut.ac.ir
علیرضا مقدم نیا دانشیار آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی a.moghaddamnia@ut.ac.ir
آرش ملکیان دانشیار ‎‏علوم و مهندسی آبخیزداری‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی malekian@ut.ac.ir
علیرضا میرواقفی دانشیار ‎‏دامپزشکی‏‎ مهندسی شیلات avaghefi@ut.ac.ir
علی اکبر نظری سامانی دانشیار فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی aknazari@ut.ac.ir
محمدعلی نعمت الهی استاد پرورش آبزیان و ژنتیک مهندسی شیلات malahi@ut.ac.ir
یحیی همزه استاد ‎‏مهندسی فرآیندهای کاغذسازی‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ