فعالیت ها و پژوهش ها

 • استفاده از نانوذرات CNT و ZNO کوت شده با @Fe3O4 جهت تصفیة فاضلابهای آبزی پروری و شهری و بررسی اثرات آنها بر روی سخت‌پوستان آبزی مدل
 • تکثیر و پرورش میگوهای زینتی در سازگان مداربستة پرورش آبزیان
 • معرفی تکنیک جدیدی جهت انجماد اسپرم ماهی در معرض خطر انقراض قره برون و بررسی‌های متابولومیکسی و ارائه پروفایل کامل متابولیت ها و مسیرهای بیوشیمیایی مورد تغییر در روند انجماد
 • پرورش انبوه آزمایشگاهی زالوی طبی با استفاده از جیره‌های غذایی مدرن
 • افزایش کارایی سیستم های پرورش آبزیان با استفاده از روابط زیستی، شیمیایی و فیزیکی
 • تولید پماد ترمیم کننده زخم از کیتوزان
 • استفاده از تلة ذره گیر در تصفیه آب
 • تدوین روش‌های نوین ترکیبی مورفوژنتیکی و محیطی در ارزیابی اکوسیستم‌های آبی
 • مدلسازی و پیش بینی وضعیت اکوسیستم‌های آبی
 • کشف و توصیف بیش از 20 گونه ماهی از آب های داخلی ایران
 • شاخص‌های مولکولار تشخیص بیماری های آبزیان  
 • مطالعه فیزیولوژیک حافظه بویایی بچه­ ماهیان خاویاری، کُلمه  و سفید دریای خزر دریای خزر در زمان رهاسازی