مدیریت گروه

دکتر کامران رضایی توابع

مدیر گروه
دکتری زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32245909-026          فکس:  32245909-026
پست الکترونیکی: krtavabe@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rezaeitavabe.aspx