مقاطع تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

  • رشته علوم و مهندسی شیلات

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

  • علوم و مهندسی شیلات- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
  • علوم و مهندسی شیلات-گرایش بوم شناسی آبزیان
  • علوم و مهندسی شیلات- گرایش فرآوری آبزیان

 

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

  • علوم و مهندسی شیلات- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
  • علوم و مهندسی شیلات- گرایش بوم شناسی آبزیان