امکانات و تجهیزات

نام آزمایشگاه و کارگاه به همراه تخصص و نام مسئول:

آزمایشگاه مدیریت کیفیت آب: دکتر غلامرضا رفیعی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی آبزیان: دکتر حمید فرحمند

آزمایشگاه فرآوری آبزیان: دکتر سید ولی حسینی

آزمایشگاه هیدروشیمی: دکتر کامران رضایی

آزمایشگاه لیمنولوژی و هیدروبیولوژی: دکتر آرش جوانشیر خویی

آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان: دکتر باقرمجازی امیری

آزمایشگاه تکوین و بیوسیستماتیک آبزیان: دکتر سهیل ایگدری

آزمایشگاه کشت جلبک: دکتر هادی پورباقر

کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان: دکتر غلامرضا رفیعی

کارگاه تغذیه آبزیان: دکتر مهرداد فرهنگی

کارگاه بهداشت و بیماری­ های آبزیان: دکتر علیرضا میرواقفی

 

امکانات خدماتی کارگاهی و آزمایشگاهی و مزرعه ای:

نوع خدمت ارائه شده از طرف گروه آموزشی