اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
وحید اعتماد استادیار جنگل شناسی و جنگلکاری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل vetemad@ut.ac.ir
مقداد جور غلامی استاد   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mjgholami@ut.ac.ir
سید عطااله حسینی استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل at.hosseini@ut.ac.ir
سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار اقتصادجنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mheshmat@ut.ac.ir
انوشیروان شیروانی دانشیار ژنتیک جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل shirvany@ut.ac.ir
احسان عبدی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل abdie@ut.ac.ir
پدرام عطارد دانشیار ریزاقلیم شناسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل attarod@ut.ac.ir
محمد عواطفی همت استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل avatefi@ut.ac.ir
پرویز فاتحی استادیار سنجش از راه دور و GIS مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل parviz.fatehi@ut.ac.ir
جهانگیر فقهی استاد جنگلداری و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل jfeghhi@ut.ac.ir