اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
سهیل ایگدری استادیار زیست شناسی آبزیان soheil.eagderi@ut.ac.ir
هادی پورباقر دانشیار اکولوژی دریایی poorbagher@ut.ac.ir
آرش جوانشیر خویی استادیار اقیانوس شناسی arashjavanshir@ut.ac.ir
سید ولی حسینی دانشیار تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی hosseinisv@ut.ac.ir
کامران رضائی توابع دانشیار زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب krtavabe@ut.ac.ir
غلامرضا رفیعی استاد فن آوری تکثیر و پرورش آبزیان ghrafiee@ut.ac.ir
امیررضا عابد علم دوست استادیار اکولوژی مولکولی - بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان amirabed@ut.ac.ir
حمید فرحمند استاد بیوتکنولوژی آبزیان، بیولوژی مولکولی hfarahmand@ut.ac.ir
مهرداد فرهنگی دانشیار تغذیه آبزیان، فیزیولوژی رشد آبزیان  
باقر مجازی امیری استاد فیزیولوژی تولید مثل ماهیان bmamiri@ut.ac.ir
علیرضا میرواقفی استاد ‎‏بهداشت و بیماری آبزیان avaghefi@ut.ac.ir
محمدعلی نعمت الهی دانشیار پرورش آبزیان و ژنتیک malahi@ut.ac.ir