مقاطع تحصیلی

 

 

این گروه در مقاطع کارشناسی در رشته جنگلداری و در کارشناسی ارشد و دکتری در چهار زمینه زیر دانشجو می پذیرد:

 

1-       جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

2-       جنگلداری

3-       مهندسی جنگل

4-      مسائل اقتصادی-اجتماعی جنکل